Stavební technika

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI „MIROSLAV SPĚVÁK“

 

Čl. 1 – Všeobecná ustanovení a rozhodčí doložka

 

1. Předmětem těchto všeobecných smluvních podmínek (dále jen „VOP) vydaných společností Miroslav Spěvák, se sídlem Na Letné 448/39, 779 00, Olomouc jako prodávajícím v souladu s § 1751 an zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží či jiné služby, jakož i určení práv a povinností smluvních stran a obchodování.

2. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP určují závazným způsobem práva a povinnost smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje přímo kupní smlouva. V takovém případě má přednost znění kupní smlouvy.

3. Práva a povinnosti stran neobsažené v těchto VOP se řídí právní úpravou kupní smlouvy obsažené § 2079 an občanského zákoníku.

4. V případě, že druhou smluvní stranou není spotřebitel, se strany podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění dohodly, že všechny spory vznikající z těchto podmínek či kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Čl. 2 – Dodávky zboží a služeb, náležitosti objednávky

1. Dodávky zboží či služeb jsou realizovány na základě objednávek kupujícího uskutečněných písemně, ústně při osobním odběru, e-mailem, faxem, případně telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním zboží prodávajícím, převzetím zboží či služby kupujícím, případně písemným potvrzením objednávky, resp. zakázkového listu.

2. Písemná forma je zachována, je-li úkon činěn faxem nebo elektronickou poštou.

3. Prodávající se zavazuje objednané zboží či službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží nebo případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo smlouvou zaplatit sjednanou cenu.

4. Objednávka resp. zakázkový list, by měly obsahovat zejména datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou nákupní cenu, liší-li se od ceníkových cen a rabatového listu. Do doby, než prodávající potvrdí objednávku nebo zakázkový list kupujícímu, není tato objednávka/zakázkový list pro prodávající závazný a zavazuje pouze kupujícího. Dodání zboží nebo služby mimo sklady kupujícího vyžaduje písemnou smlouvy formu objednávky s určením způsobu zajištění dopravy – viz Čl. 3.

 

Čl. 3 – Dodání zboží/služby – přechod nebezpečí škody na zboží

1. Převezme-li na základě dohody kupující zboží přímo ve výrobním podniku prodávajícího, je místem plnění smlouvy tento podnik. Nebezpečí škody na věci v takovém případě přechází v okamžiku jeho převzetí kupujícím v tomto podniku. Převzetí zboží potvrdí svým podpisem na dodací list.

2. Dohodnou-li se strany tak, že prodávající bude povinen zboží či službu dodat do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky dopravního prostředku prodávajícího. Prodávající neodpovídá na způsobenou škodu na zboží, v případě že vykládku bude provádět kupující.

 

Čl. 4 – Kupní cena

1. Sjednaná kupní cena odpovídá platnému ceníku prodávajícího v den expedice zboží či služby.

2. Kupující bere na vědomí, že prodejní ceny a ceny servisních oprav mohou být prodávajícím průběžně aktualizovány

3. Sjednaná kupní cena je konečná a obsahuje i náhradu za DPH.

 

Čl. 5 – Smlouva o dílo, předání, cena, smluvní pokuta

1. Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, na základě které se zhotovitel zavazuje pro objednatele vytvořit specifikované dílo. Dílem se rozumí také jakákoliv oprava, úprava nebo údržba věci. Smlouva o dílo je podrobně vymezena zakázkovým listem.

2. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a nebezpečí a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (zakázkovém listu) a tomu odpovídající závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu, tak jak je uvedena v zakázkovém listu.

3. Předání a převzetí díla bude realizováno formou předávacího protokolu v rámci osobního převzetí. Prohlídka díla bude provedena v místě převzetí. Prohlídkou se rozumí namátková kontrola kvality a obsahu díla.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu ke dni předání díla, nejpozději však do 14 dnů od předání díla. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla bez vad a nedodělku na základě předávacího protokolu. Doba splatnosti faktur činí 14 dnů ode dne vystavení faktury, nebude-li dodatečně písemně dohodnuto jinak.

5. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena zakázkovým listem. Zhotovitel se vyhrazuje právo cenu díla dodatečně změnit, pokud nastanou nečekané, nepředvídatelné a zhotovitelem neovlivnitelné události, které by vedly ke zvýšení nákladů k provedení předmětu díla. Cenu lze také zvýšit v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke zvýšení DPH, objednatel bude písemně požadovat práce, které nebyly součástí zakázkového listu nebo dojde ke změně rozsahu díla na základě požadavků objednatele

6. Za uskutečněnou platbu se považuje den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele nebo den složení hotovosti na pokladně zhotovitele. V případě hotovostní úhrady na pokladně zhotovitele je tento současně ihned povinen vydat objednateli doklad o provedení úhrady.

7. V případech, kdy není objednatel spotřebitel a je-li objednatel v prodlení s plněním svých peněžních závazků nebo jejich části vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto ustanovení nevylučuje právo na zákonný úrok z prodlení stanovený jiným právním předpisem.

8. Práva a povinnosti stran neobsažené v těchto VOP se řídí právní úpravou smlouvy o dílo obsažené v § 2586 an občanského zákoníku.

 

Čl. 6 – Obchodní rámec (kreditní limit)

1. Kupující, který není v prodlení, může odebírat zboží od prodávajícího za sjednaných platebních podmínek do celkové výše kreditního limitu stanoveného prodávajícím (přihlíží se k okamžité výši kupní ceny objednaného či již odebraného a dosud neuhrazeného zboží). Kreditním limitem se rozumí částka včetně DPH.

2. Při neplnění podmínek nebo překročení kreditního limitu je kupující povinen zboží uhradit hotově při dodání proti faktuře na základě zálohovaného faktury bezhotovostním převodem ještě před dodáním zboží (záloha v plné výši hodnoty zboží, včetně budoucího DPH).

3. Prodávající si vyhrazuje právo tento obchodní rámec jednostranně snížit, popřípadě jej zcela zrušit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny. O tomto svém rozhodnutí prodávají písemně kupující vyrozumí bez zbytečného odkladu. Případné neoznámení tohoto rozhodnutí nezakládá odkladný účinek takového rozhodnutí.

 

 

 

Čl. 7 – Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ke dni uskutečnění dodávky zboží či služby v dohodnutém místě plnění, nejpozději však do 7 dnů od předání zboží nebo služeb. Doba splatnosti faktur činí 14 dnů ode dne vystavení faktury, nebude-li dodatečně písemně dohodnuto jinak. Za uskutečněnou platbu se považuje den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen vydat kupujícímu doklad o provedení úhrady.

2. Při dodávkách uskutečněných ze skladů prodávajícího bude zboží fakturováno na základě dodacích listů potvrzených kupujícím, popř. jeho zástupcem.

3. Neplní-li kupující své peněžité závazky ze smlouvy, je prodávající oprávněn okamžitě odepřít své plnění do doby plné úhrady dlužné částky nebo jejího dostatečného zajištění. Prodlení kupujícího zakládá podstatné porušení smlouvy. Z tohoto důvodu má také prodávající právo okamžitě odstoupit od smlouvy.

4. V případech, kdy není kupujícím spotřebitel a je-li kupující v prodlení s plněním svých peněžních závazků nebo jejich části vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto ustanovení nevylučuje právo na zákonný úrok z prodlení stanovený jiným právním předpisem.

 

Čl. 8 – Jakost zboží a služeb

1. Prodávající prohlašuje, že nabízené zboží splňuje podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Prohlášení o shodě vlastností stanovených výrobků s požadavky na bezpečnosti vystavěné v souladu s § 13 výše uvedeného zákona jsou uložena k nahlédnutí v sídle prodávajícího. Na žádost kupujícího vydá prodávající kupujícímu do 7 dnů od požádání písemně ujištění o tom, že bylo vydáno prohlášení o shodě, případě kopii příslušného prohlášení o shodě

2. Prodávající poskytne záruku na zboží a servis v rozsahu daném platnými právními předpisy.

 

Čl. 9 – Reklamační podmínky

1. Kupující je povinen případné zjištěné zjevné vady zakoupeného zboží nebo servisní opravy vytknout písemnou formou prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. Reklamace zjevných vad uplatněných po této lhůtě nebudou brány prodávajícím na zřetel.

2. V případě, že vady zboží byly zjevně způsobeny při přepravě spočívajícím v rozdílu množství skutečně dodaného a deklarovaného zboží na dodacím listu, je kupující povinen s osobou, která přepravu provedla, zápis o vadách dodaného zboží a obratem informovat prodávajícího. Toto ustanovení se použije výhradně pro případy, kdy přepravu zajišťoval prodávající.

3. V ostatních případech se uplatní nároky z vad dodaného zboží stanovené občanským zákoníkem.

4. Při reklamaci je kupující povinen předložit fakturu a dodací list, resp. zakázkový list prodávajícího, případě záruční list výrobce.

5. Stejné podmínky platí pro objednatele při vytýkání vad převzatého díla.

 

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení

1. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména, že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákony stanoví podat návrh na prohlášení konkursu, není v úpadku nebo není dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo byl konkurs zcela zrušen z téhož, či jiného důvodu a rovněž, že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen či omezen výkonem rozhodnutí.

2. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále, že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných právních předpisů oprávněny.

3. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

4. Kupující odpovídá za škodu, kterou způsobila případná nepravdivá, nepřesná či zamlčená informace nebo jiná prohlášení poskytnutá prodávajícímu dle tohoto článku. Stejně tak odpovídá za škodu porušením zde uvedených povinností.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2018.